حساب های بانکی

cruise

بانک پارسیان

شماره کارت : 3232-0228-0612-6221
شماره حساب : 47000164147606
شماره شبا : IR170540104347000164147606
نام صاحب حساب : سعید گورانی
cruise

بانک پاسارگاد

شماره کارت : 7321-1433-2910-5022
شماره حساب : 1-544948-8000-327
شماره شبا : IR300570032780000544948001
نام صاحب حساب : سعید گورانی
cruise

بانک ملی

شماره کارت : 0698-9644-9971-6037
شماره حساب : 0100567747000
شماره شبا : ---
نام صاحب حساب : سعید گورانی
cruise

بانک ملت

شماره کارت : 9814-3026-3379-6104
شماره حساب : 24828645
شماره شبا : ---
نام صاحب حساب : سعید گورانی