تور مشهد ، ویژه نوروز 96

تور مشهد ، ویژه نوروز 96
از تهران به مشهد
15 شب و 16 روز
هوایی -
شروع از 28 اسفند 95 الی 14 فروردین 96
قیمت از 595,000 تومان
شماره تور : SBK-1106
تاریخ ثبت : 1395/11/26
تلفن : 88482010-021
   

نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته ( هر نفر) قیمت 3 تخته ( هر نفر ) قیمت 4 تخته ( هر نفر ) قیمت کودک بدون تخت توضیحات
---
--- --- --- ---
شارین
F.B
595 تومان 610 تومان --- --- 11 به 14 امام رضا 12 عنصری 8
مهر رضا
F.B
595 تومان 595 تومان --- --- 11 به 14 خ شیرازی شیرازی 24
شارین
F.B
605 تومان 620 تومان --- --- 6 به 9 امام رضا 12 عنصری 8
شارین
F.B
605 تومان 620 تومان --- --- 6 به 9 امام رضا 12 عنصری 8
شارین
F.B
605 تومان 625 تومان --- --- 7 به 10 امام رضا 12 عنصری 8
ایساتیس
F.B
610 تومان 610 تومان --- --- 11 به 14 امام رضا 34
شارین
F.B
615 تومان 630 تومان --- --- 5 به 8 امام رضا 12 عنصری 8
شارین
F.B
615 تومان 630 تومان --- --- 5 به 8 امام رضا 12 عنصری 8
مهر رضا
F.B
620 تومان 620 تومان --- --- 6 به 9 خ شیرازی شیرازی 24
مهر رضا
F.B
620 تومان 620 تومان --- --- 7 به 10 خ شیرازی شیرازی 24
شارین
F.B
625 تومان 640 تومان --- --- 4 به 7 امام رضا 12 عنصری 8
مهر رضا
F.B
630 تومان 630 تومان --- --- 5 به 8 خ شیرازی شیرازی 24
مهر رضا
F.B
640 تومان 640 تومان --- --- 4 به 7 خ شیرازی شیرازی 24
زیتون
F.B
640 تومان 640 تومان --- --- 11 به 14 خ شیرازی شیرازی 24
ارم
F.B
640 تومان 640 تومان --- --- 11 به 14 امام رضا 74
شارین
F.B
645 تومان 660 تومان --- --- 10 به 13 امام رضا 12 عنصری 8
مهر رضا
F.B
650 تومان 650 تومان --- --- 10 به 13 خ شیرازی شیرازی 24
ایساتیس
F.B
650 تومان 650 تومان --- --- 6 به 9 امام رضا 34
ایساتیس
F.B
650 تومان 650 تومان --- --- 7 به 10 امام رضا 34
مهر رضا
F.B
660 تومان 660 تومان --- --- 9 به 12 خ شیرازی شیرازی 24
ایساتیس
F.B
660 تومان 660 تومان --- --- 5 به 8 امام رضا 34
شارین
F.B
670 تومان 730 تومان --- --- 8 به 11 امام رضا 12 عنصری 8
ایساتیس
F.B
670 تومان 670 تومان --- --- 10 به 13 امام رضا 34
شارین
F.B
680 تومان 695 تومان --- --- 3 به 6 امام رضا 12 عنصری 8
زیتون
F.B
680 تومان 680 تومان --- --- 6 به 9 خ پاسداران
زیتون
F.B
680 تومان 680 تومان --- --- 7 به 10 خ پاسداران
زیتون
F.B
680 تومان 680 تومان --- --- 10 به 13 خ پاسداران
ارم
F.B
680 تومان 680 تومان --- --- 6 به 9 امام رضا 74
ارم
F.B
680 تومان 680 تومان --- --- 7 به 10 امام رضا 74
ارم
F.B
680 تومان 680 تومان --- --- 10 به 13 امام رضا 74
ایساتیس
F.B
680 تومان 680 تومان --- --- 9 به 12 امام رضا 34
زیتون
F.B
690 تومان 690 تومان --- --- 5 به 8 خ پاسداران
زیتون
F.B
690 تومان 690 تومان --- --- 9 به 12 خ پاسداران
ارم
F.B
690 تومان 690 تومان --- --- 5 به 8 امام رضا 74
ارم
F.B
690 تومان 690 تومان --- --- 9 به 12 امام رضا 74
شارین
F.B
700 تومان 720 تومان --- --- 29 به 2 امام رضا 12 عنصری 8
ایساتیس
F.B
700 تومان 700 تومان --- --- 4 به 7 امام رضا 34
مهر رضا
F.B
710 تومان 710 تومان --- --- 3 به 6 خ شیرازی شیرازی 24
زیتون
F.B
720 تومان 720 تومان --- --- 4 به 7 خ پاسداران
ارم
F.B
720 تومان 720 تومان --- --- 4 به 7 امام رضا 74
شارین
F.B
730 تومان 740 تومان --- --- 2 به 5 امام رضا 12 عنصری 8
مهر رضا
F.B
730 تومان 730 تومان --- --- 8 به 11 خ شیرازی شیرازی 24
آتی
F.B
740 تومان 740 تومان --- --- 6 به 9 امام رضا 32
آتی
F.B
740 تومان 740 تومان --- --- 7 به 10 امام رضا 32
آتی
F.B
750 تومان 750 تومان --- --- 5 به 8 امام رضا 32
مهر رضا
F.B
760 تومان 760 تومان --- --- 28 به 1 خ شیرازی شیرازی 24
ایساتیس
F.B
760 تومان 760 تومان --- --- 8 به 11 امام رضا 34
آتی
F.B
760 تومان 760 تومان --- --- 11 به 14 امام رضا 32
شارین
F.B
770 تومان 790 تومان --- --- 29 به 1 امام رضا 12 عنصری 8
مهر رضا
F.B
770 تومان 770 تومان --- --- 2 به 5 خ شیرازی شیرازی 24
زیتون
F.B
770 تومان 770 تومان --- --- 8 به 11 خ پاسداران
ارم
F.B
770 تومان 770 تومان --- --- 8 به 11 امام رضا 74
ایساتیس
F.B
770 تومان 770 تومان --- --- 3 به 6 امام رضا 34
آتی
F.B
775 تومان 775 تومان --- --- 4 به 7 امام رضا 32
شارین
F.B
780 تومان 795 تومان --- --- 1 به 4 امام رضا 12 عنصری 8
زیتون
F.B
780 تومان 780 تومان --- --- 3 به 6 خ پاسداران
ارم
F.B
780 تومان 780 تومان --- --- 3 به 6 امام رضا 74
زیتون
F.B
790 تومان 790 تومان --- --- 28 به 1 خ پاسداران
ارم
F.B
790 تومان 790 تومان --- --- 28 به 1 امام رضا 74
ایساتیس
F.B
790 تومان 790 تومان --- --- 28 به 1 امام رضا 34
آتی
F.B
790 تومان 790 تومان --- --- 9 به 12 امام رضا 32
شارین
F.B
800 تومان 820 تومان --- --- 30 به 3 امام رضا 12 عنصری 8
آتی
F.B
800 تومان 800 تومان --- --- 10 به 13 امام رضا 32
نیما
F.B
810 تومان 810 تومان --- --- 6 به 9 خ طبرسی بین طبرسی 25 و 27
نیما
F.B
810 تومان 810 تومان --- --- 7 به 10 خ طبرسی بین طبرسی 25 و 27
نیما
F.B
820 تومان 820 تومان --- --- 5 به 8 خ طبرسی بین طبرسی 25 و 27
مهر رضا
F.B
830 تومان 830 تومان --- --- 29 به 2 خ شیرازی شیرازی 24
زیتون
F.B
830 تومان 830 تومان --- --- 2 به 5 خ پاسداران
ارم
F.B
830 تومان 830 تومان --- --- 2 به 5 امام رضا 74
ایساتیس
F.B
830 تومان 830 تومان --- --- 2 به 5 امام رضا 34
نیما
F.B
830 تومان 830 تومان --- --- 11 به 14 خ طبرسی بین طبرسی 25 و 27
آتی
F.B
830 تومان 830 تومان --- --- 3 به 6 امام رضا 32
مهر رضا
F.B
840 تومان 840 تومان --- --- 1 به 4 خ شیرازی شیرازی 24
نیما
F.B
840 تومان 840 تومان --- --- 4 به 7 خ طبرسی بین طبرسی 25 و 27
آتی
F.B
840 تومان 840 تومان --- --- 28 به 1 امام رضا 32
نیما
F.B
850 تومان 850 تومان --- --- 9 به 12 خ طبرسی بین طبرسی 25 و 27
آتی
F.B
850 تومان 850 تومان --- --- 8 به 11 امام رضا 32
مهر رضا
F.B
860 تومان 860 تومان --- --- 30 به 3 خ شیرازی شیرازی 24
زیتون
F.B
860 تومان 860 تومان --- --- 29 به 2 خ پاسداران
ارم
F.B
860 تومان 860 تومان --- --- 29 به 2 امام رضا 74
ایساتیس
F.B
860 تومان 860 تومان --- --- 29 به 2 امام رضا 34
زیتون
F.B
870 تومان 870 تومان --- --- 1 به 4 خ پاسداران
ارم
F.B
870 تومان 870 تومان --- --- 1 به 4 امام رضا 74
ایساتیس
F.B
870 تومان 870 تومان --- --- 1 به 4 امام رضا 34
نیما
F.B
870 تومان 870 تومان --- --- 10 به 13 خ طبرسی بین طبرسی 25 و 27
آتی
F.B
875 تومان 875 تومان --- --- 2 به 5 امام رضا 32
زیتون
F.B
890 تومان 890 تومان --- --- 30 به 3 خ پاسداران
ارم
F.B
890 تومان 890 تومان --- --- 30 به 3 امام رضا 74
ایساتیس
F.B
890 تومان 890 تومان --- --- 30 به 3 امام رضا 34
نیما
F.B
895 تومان 895 تومان --- --- 28 به 1 خ طبرسی بین طبرسی 25 و 27
نیما
F.B
895 تومان 895 تومان --- --- 3 به 6 خ طبرسی بین طبرسی 25 و 27
آتی
F.B
895 تومان 895 تومان --- --- 29 به 2 امام رضا 32
نیما
F.B
920 تومان 920 تومان --- --- 8 به 11 خ طبرسی بین طبرسی 25 و 27
آتی
F.B
920 تومان 920 تومان --- --- 1 به 4 امام رضا 32
نیما
F.B
930 تومان 930 تومان --- --- 2 به 5 خ طبرسی بین طبرسی 25 و 27
آتی
F.B
935 تومان 935 تومان --- --- 30 به 3 امام رضا 32
نیما
F.B
970 تومان 970 تومان --- --- 29 به 2 خ طبرسی بین طبرسی 25 و 27
نیما
F.B
970 تومان 970 تومان --- --- 1 به 4 خ طبرسی بین طبرسی 25 و 27
نیما
F.B
995 تومان 995 تومان --- --- 30 به 3 خ طبرسی بین طبرسی 25 و 27

اطلاعات تور
از / به از تهران به مشهد
نوع سفر هوایی -
تاریخ تور 28 اسفند 95 الی 14 فروردین 96
مدت اقامت 15 شب و 16 روز
خدمات تور صبحانه و ناهار شام و اقامت
( هتل درویشی شامل ناهار و شام نمیباشد . )
توضیحات 1-تمامی قیمت ها به تومان میباشد .
2-کلیه پروازها و هتل ها چارتر و غیر قابل استرداد میباشد و تغییر تاریخ امکان پذیر نمیباشد .
3-ساعت تخلیه اتاق 12:00 و تحویل اتاق ها 14:00 میباشد .
4-نرخ افراد زیر 2 سال 150/000 تومان میباشد .
5-در صورت تغییر ساعت پروازی توسط ایرلاین هیچ گونه کنسلی امکان پذیر نخواهد بود .
6-کودک بالای 5 سال کامل محاسبه میشود.

همیشه با سفربخیر در ارتباط باشید

  • تلفن تماس (از ساعت 9 الی 17:30) : 88482010-021
  • تلفن پشتیبانی (از ساعت 17:30 الی 24:00) : 09015482010
  • پست الکترونیک : info[at]safarbekheir[dot]ir
امتیاز دهید