جغرافیای طبیعی و شرایط آب و هوایی مشهد


 زمین شناسی  مشهد 


۱۶۵۰۰دشــت (جلکــه) مشــهد کــه جــزو حوضــه آبریــز کشــف رود بــوده وســعتی بالــغ بــر کیلومتــر مربــع آن را دشــت و بقیــه را ۵۰۰۰کیلومتــر مربــع داشــته کــه از ایــن وســعت ارتفاعــات تشــکیل می دهــد. میــزان نــزولات جــوی در ارتفــاع و ســطح دشــت تفــاوت میلــی متــر و در ســطح دشــت مشــهد ۸۰۰زیــادی دارد بطوریکــه در ارتفاعــات هزارمســجد میلــی متــر گــزارش شده اســت. از میــان ســازندهای موجــود در ایــن ۲۵۰متوســط دشــت ســازند مــزدوران (ســازند دوران دوم) در رابطــه بــا منابــع آب زیرزمینــی حائــض اهمیــت اســت. ایــن ســازند کــه از رســوبات ســخت کربناتــه تشــکیل شــده بــه دلیــل وجود فضاهــای خالــی کارســتی قــادر اســت ســفره های آب زیرزمینــی را بوجــود آورد. از جملــه منابــع آب ســطحی ایــن دشــت نیــز می تــوان بــه خــود رودخانــه کشــف رود اشــاره کــرد. ایــن رودخانــه در گذشــته دارای آب زیــادی بوده اســت ولــی در حــال حاضــر بــه علــت پاییــن افتــادن ســطح آب زیرزمینــی و در نتیجــه قطــع شــدن زهکش هــا تنهــا در مواقــع ســیلابی شــدید مقــداری آب از سرشــاخه های آن وارد می شــوند. -اقلیم آب و هــوای مشــهد معتــدل و متغیــر اســت و وزش بادهــا در آن بیشــتر در جهــت جنــوب درجــه بــالای ۴۳ شــرقی بــه شــمال غربــی اســت. حداکثــر درجــه حــرارت در تابســتان ها درجــه زیــر صفــر اســت.۲۳ صفــر و کمتریــن آن در زمســتان ها
معماری و شهرسازی شــهر مشــهد در گذشــته دارای ســه حصــار بوده اســت و گســترش شــهر در گذشــته بــه ســمت غــرب (حــرم علــی بــن موســی الرضا؟ع؟) بــوده. ســاخت اصلــی شــهر فعلــی در ســال اول قــرن حاضــر پایــه ریــزی شده اســت. خیابــان، میــدان و ســاختمان هــای ۲۵ دولتــی ســه عامــل هدایــت توســعه شــهر را بــه عهــده داشــته اند. شــهر دارای دو مرکــز اصلــی اســت. چهــار ســمت شــهر از طریــق چنــد خیابــان اصلــی بــه میــدان مرکــزی اتصــال می یابــد. در جنــوب غربــی و غــرب صــورت گرفــت. راه آهــن و ۱۳۳۵ تــا ۱۳۲۵توســعه شــهر در دهــه ،۱۳۴۵ تــا ۱۳۳۵ فــرودگاه تأثیــر زیــادی بــر چگونگــی هدایــت توســعه داشــته اند. در دهــه بــه بعــد ۴۵جــاده جدیــد تهــران باعــث توســعه شــهر بــه ســمت جنــوب گردیــد. از ســال محــور اصلــی ۱۳۵۵ توســعه شــهر منطبــق بــا طــرح جامــع هدایــت شده اســت. در ســال جامعــه ســنتو، دانشــگاه فردوســی و پــارک ملــت توســعه شــهر را بــه ســمت غــرب تشــدید نمودنــد. ایــن شــهر قــرار بــود بــه دو قســمت مذهبــی - ســنتی (مشــهد شــرقی یــا رضــوی) و توریســتی - مــدرن ( مشــهد غربــی یــا پهلــوی) تقســیم شــود، کــه بــا انقــلاب اســلامی نــاکام مانــد. در دوره شــهرداری شــهردار پژمــان ایــن امــر بــا پــاره ای تغییــرات انجــام گردیــد و شهرســتان طرقبه-شــاندیز بــه عنــوان شــهر توریســتی مشــهد معرفــی گردیــد. ســاختار کالبــدی شــهر بــه صــورت قطاعــی اســت. مراکــز تجــاری و خدماتــی در اطــراف حــرم و قطــاع غربــی تمرکــز یافته انــد و واحدهــای مســکونی در دو محــور غــرب و شــرق قــرار دارنــد.


چرا مشهد را بیشتر بشناسیم؟؟


 


تاریخچه ی حرم امام رضا در مشهد


 


مشهد-تور مشهد-تور مشهد لحظه آخریاقتصاد اقتصــاد مشــهد بیشــتر بــر روی زعفــران، زرشــک، نبــات، آجیــل و خشــکبار و همچنیــن چــرم صنعتــی (بــه صــورت زینتــی) و صنعــت فــرش قــرار دارد، و از ســویی مشــهد دومیــن قطــب تولیــد خــودرو در ایــران اســت. بــه عــلاوه نبایــد از درآمدزایــی ناشــی از زائــران حــرم رضــوی و توریســت ها غافــل شــد. از دیگــر محصــولات مهــم کشــاورزی مشــهد غــلات، چغنــدر قنــد و محصــولات جالیــزی می باشــند. از صنایــع موجــود در مشــهد می تــوان بــه صنایــع غذایــی، پوشــاک، چــرم، تولیــد مصالــح ۴۰ســاختمانی، صنایــع فلــزی و صنایــع دســتی نیــز اشــاره کــرد کــه از ایــن میــان حــدود درصــد صنایــع مشــهد متعلــق بــه صنایــع غذایــی، صنایــع فلــزی و صنایــع دســتی اســت. صنایــع غذایــی، نســاجی، شــیمیایی و کانــی غیرفلــزی و صنایــع قطعه ســازی و فــولاد
www.safarbekheir.ir بازگشت به فهرست مطالب
کشاورزی از عمده ترین صنایع مشهد به شمار می آیند. شــهر مشــهد بــه جهــت موقعیــت مذهبــی، صنعتــی و اقتصــادی بعــد از تهــران دومیــن شــهر بــزرگ و پــر جمعیــت ایــران محســوب می شــود. مشــهد را چــون بــر ســر راه ابریشــم (بیــن شــرق و غــرب و راه ادویــه بیــن شــمال و جنــوب در آســیای میانــه و اقیانــوس هنــد واقــع اســت، می تــوان پایتخــت اقتصــادی و مرکــز مبــادلات میــان قــاره ای آســیای میانــه نامیــد. در جغرافیــای جهانگــردی، مکان هــای مذهبــی بــه عنــوان نیرومندتریــن قطــب جــذب مســافران شــناخته شده اســت و در ایــران شــهر مشــهد بزرگ تریــن زیارتــگاه محســوب می شــود. همــه ســاله میلیون هــا زائــر از سراســر ایــران و کشــورهای اســلامی بــرای زیــارت حــرم علــی بــن موســی الرضا بــه ایــن شــهر می رونــد. آســتان قــدس رضــوی از عظیم تریــن و بــا شــکوه ترین اماکــن مذهبــی ایــران و جهــان بــه شــمار مــی رود کــه در آن دیــن و هنــر اســلامی بــه هــم پیونــد خورده اســت. در ایــن محــل، چــه بســا کــه هنرمندان، عمرشــان را بــرای ســاختن منــاره یــا ایجــاد محرابــی بــه پایــان رســانده باشــند. مشهد دومین قطب تولید خودرو در ایران است. مشــهد یکــی از قطب هــای اصلــی تولیــد چــرم در ایــران بشــمار می آیــد و کارخانه هایــی نظیــر چــرم مشــهد در ایــن شــهر قــرار دارنــد. همچنیــن در ســال های اخیــر ســرمایه گذاری در بخــش پروژه هــای کلان اداری-تجــاری رونــق یافته اســت. مشــهد بــا دارا بــودن بیشــترین هتــل هــا در ســطح کشــور قطــب مهــم توســعه گردشــگری ایــران محســوب می شــود و برگــزاری نمایشــگاه هــای گردشــگری موجــب افزایــش آشــنایی مــردم و بازدیدکننــدگان بــا قابلیــت هــای اســتان خراســان رضــوی و از جملــه مشــهد در ایــن بخــش می شــود.
حمل و نقل -جابجایی های درون شهری حمــل و نقــل در شــهر مشــهد بــر عهــده ســازمان تاکســیرانی، شــرکت واحــد اتوبوســرانی و شــرکتهای خصوصــی، تاکســی تلفنی ها و مینی بوس هــا و خطــوط متــرو اســت. - قطار شهری مشهد بــه بهره بــرداری رســید. بــر ایــن اســاس ۱۳۸۹ اســفند ۲قطــار شــهری مشــهد در روز مشــهد بعــد از تهــران دومیــن شــهر در ایــران اســت کــه از شــبکه حمــل و نقــل ریلــی درون شــهری برخــوردار می شــود. خــط یــک قطــار شــهری مشــهد شــرق و غــرب شــهر را در کمتــر هــزار نفــر از ۱۰۰ دقیقــه بــه هــم متصــل می کنــد. لازم بــه ذکــر اســت کــه روزانــه حــدود ۵۰از طریــق قطــار شــهری مشــهد جابجــا می شــوند. در ابتــدای راه انــدازی خــط یــک، مــدت 8 دقیقــه بــود کــه ایــن زمــان در حــال حاضــر بــه تقریبــا 35زمــان ســوار نمــودن مســافر هــر دقیقــه کاهــش پیــدا کــرده اســت.


 [برای رزرو بلیط هواپیما،رزرو تور،تور مشهد ایجا کلیک کنید]


 


 [برای رزرو بلیط هواپیما،رزرو تور،تور مشهد ایجا کلیک کنید]