مراکز خرید مشهد


مراکز خرید مشهد
  • بازار رضا؟  •  فیــروزه و عقیــق، تســبیح شــاه مقصــود، زرشــک و زعفــران اعــلا و نقــل و نبــات هــای ریســه شــده ای کــه بویشــان بــا ادویــه هفــت رنــگ آمیختــه و هــوای بــازار را پــر کــرده اســت. اینجــا مشــهد اســت. جایــی کــه هــر جــا قــدم بزنیــد، زیــر ســایه امــام رضــا؟ع؟ نفــس مــی کشــید. از لــذت زیــارت و ســحرهای بــه یــاد ماندنــی حــرم کــه بگذریــم، کمــی دورتــر از گنبد طلایــی امــام رضــا ولولــه زائرانــی برپاســت کــه در راه بازگشــت ســری بــه قدیمــی تریــن راســته مشــهد زده انــد. بــازار ســنتی امــام رضــا؟ع؟ کــه شــاید همیشــه آن را شــبیه یــک بــازار معمولــی دیــده باشــید امــا تاریــخ پشــت آن، بــازار رضا  را بــه نبــض زنــده شــهر تبدیــل مــی کنــد. بــازار رضــا در ضلــع شــرقی خیابــان امــام رضــا؟ع؟ حــد فاصــل میــدان بیــت المقــدس و  شــهریور قــرار دارد. بــازاری کــه حتــی اگــر پاســاژهای جدیــد و امــروزی هــم از گوشــه و 17 کنــار شــهر ســر برآورنــد، بــاز هــم توریســت پذیرتریــن بخــش تجــاری شــهر اســت کــه خیلــی از زائــران بــرای خریــد ســوغاتی هایشــان راهــی آن مــی شــوند. ســاخته شــد. یعنــی همــان زمانــی کــه بخــش هایــی 1354بــازار امــروزی مشــهد، در ســال از اطــراف حــرم مطهــر در اثــر آتــش ســوزی تخریــب شــد و بخشــی از بــازار بــزرگ و قدیمــی شــهر از بیــن رفــت. بعــد از آن کســبه بــازار بــه خصــوص فــرش فــروش هــا بــه صرافــت ســاخت یــک بــازار دیگــر بــرای جایگزیــن کــردن کســبه افتادنــد. آنهــا تمــام تــلاش خــود را کردنــد تــا طــرح و نقشــه ای اســلامی را در معمــاری ایــن بنــا بــه کار بگیرنــد. حــالا امــروز بــه جــای بــازار ســنتی واقعــی مشــهد، بــازار دو طبقــه ای را مــی بینیــد کــه ابتــدای آن از فلکــه  شــهریور مــی رســد.17 بیت المقــدس آغــاز مــی شــود و بــه میــدان ســابقه بــازار قدیمــی مشــهد بــه دوره تیموریــان مــی رســید. ایــن بــازار بــه داخــل حــرم وصــل مــی شــد و حتــی مســجد جامــع گوهرشــاد هــم کــه در همیــن دوره ســاخته شــده بــود، بــرای رونــق بیشــتر بــه بــازار شــد و مــردم از حــرم و مســجد کــه خــارج مــی شــدند مســتقیم در بــازار  بودنــد! در دوره صفویــه ایــن بــازار گســترش پیــدا کــرد و بعضــی از غرفــه هــای آن تــا چنــد ســال قبــل و پیــش از از احــداث زیرگــذر امــروزی حــرم همچنــان فعــال   در همــان زمــان هــا، بــازاری بــه نــام زنجیــر ســاخته شــد تــا خارجــی ها و غیرمســلمان بــود . هــا در آن گشــت و گــذار کننــد و بــه حــرم وارد نشــوند. ایــن بــازار بــه وســیله زنجیرهایــی از محوطــه حــرم جــدا مــی شــد ولــی در جریــان تخریــب هایــی کــه صــورت گرفــت، آن هــم  بــه طــور کامــل از بیــن رفــت. بخشــی از بــازار کــه در ســمت چــپ خیابــان خســروی نــو قــرار دارد بــه بــازار سرشــور   مــی گوینــد علــت ایــن معــروف اســت و امــروز هــم همچنــان بــه همیــن نــام مانــده اســت . نامگــذاری آن اســت کــه در ایــن محــدوده کاروانســراها و حمــام هایــی بــوده کــه زوار بعــد   بــازار سرشــور روبــاز اســت و از آنکــه وارد مشــهد مــی شــدند در آنهــا حمــام مــی گرفتنــد . در آن همــه چیــز از کیــف و کفــش و پوشــاک، پارچــه، موادغذایــی، لیــف و حولــه و لنــگ   ایــن روزهــا اگــر گذارتــان بــه ایــن محــدوده بیفتــد، مــی و ماننــد آن عرضــه مــی شــود . توانیــد مسجدشــاه کــه مقبــره امیرقیــاس الدیــن ملکشــاه اســت و حمــام شــاه، از آثــار دوره صفویــه را هــم در آن ببینیــد. چــه ســوغاتی بخریم؟حتمــا مــی دانیــد کــه ســوغات مرســوم مشــهد، نخــود و کشــمش، نبــات و آبنبــات، زرشــک و زعفــران، زیــره، مهــر و تســبیح و جانمــاز، خشــکبار، ادویــه و جیلــی بیلــی اســت امــا اگــر بــه دنبــال یــک ســوغاتی خــاص مــی گردیــد، مــی توانیــد راهــی بازارهــای حاشــیه ای شــهر شــوید کــه صنایــع دســتی مثــل دیــزی ســنگی، هــاون، صنایــع حصیربافــی و... را بــه فــروش مــی رســانند. بــه خصــوص بازارهــای محــدوده کــوه ســنگی، طرقبــه، شــاندیز و... فیــروزه نیشــابور هــم کــه معــرف حضورتــان هســت! مــی توانیــد ایــن فیــروزه را در مشــهد پیــدا کنیــد البتــه بــه شــرطی کــه ســنگ شــناس باشــید وگرنــه در ایــن بــازار هــم مثــل بیشــتر بازارهــای ســنتی دنیــا دســت زیــاد اســت و تقلــب بســیار. بــا تمــام ایــن اوصــاف اگــر قصــد خریــد از بــازار مشــهد را داریــد، بایــد بدانیــد کــه در طبقــه دوم ایــن بــازار فقــط کارگاه هــای کوچــک صنایــع دســتی، طــلاکاری، فیــروزه تراشــی و گلــدوزی مســتقر هســتند کــه اگرچــه جنبــه خریــد و فــروش زیــادی ندارنــد امــا بــرای ســفارش دادن کارهــای خــاص و یــادگاری هــای بــه یــاد ماندنــی ســفر گزینــه هــای خوبــی بــه شــمار مــی آینــد.  • - مجتمع تجاری پروما  • متــر مربــع ۲۵۰۰۰ بــا زیــر بنایــی در حــدود ۱۳۷۹احــداث مجتمــع تجــاری پرومــا در ســال بــه بهــره بــرداری رســید. ایــن مجتمــع در یکــی از ۱۳۸۳در پنــج طبقــه آغــاز و در ســال پرجمعیــت تریــن و بهتریــن مــکان شــهر مقــدس مشــهد، در مجــاورت منطقــه ســجاد بــا نمایــی زیبــا و بــا شــکوه یکــی از زیباتریــن، پــر ابهــت تریــن ۲و هتــل همــای شــماره و بزرگتریــن مجتمــع هــای تجــاری ایــران مــی باشــد. ســازه ســاختمان از بتــون مســلح، اســتراکچری مقــاوم در برابــر زلزلــه را شــکل داده اســت. در ایــن مجتمــع عظیــم، ســوپر ) در طبقــه همکــف قــرار دارد. نتایــج تحقیقــات بــازار، Hypermarketمارکتــی بــزرگ ( قــدرت خریــد مــردم، عــدم وجــود رقیــب درخــور توجــه و دیگــر عوامــل، پیــش بینــی نفــر خریــدار مســتعد را تائیــد مــی کنــد. از دیگــر امکانــت تفریحــی ایــن ۷۰۰۰حضــور روزانــه مجتمــع مــی تــوان بــه شــهربازی، بولینــگ، بیلیــارد و کافــی شــاپ اشــاره کــرد. ســاعت اســت. مجتمــع تجــاری پرومــا روز ۲۲:۰۰ الــی ۹:۰۰کاری مجتمــع همــه روزه از ســاعت هــای جمعــه نیــز بــاز مــی باشــد. - بازار فردوسی مجموعــه بــازار فردوســی واقــع در انتهــای ســی متــری طــلاب نبــش میــدان مفتــح در مترمربــع در چهــار طبقــه ۳۰۰۰۰ متــر مربــع و زیربنــای ۷۰۰۰زمینــی بــه مســاحت حــدودا دربنــد مغــازه اجــرا شــده اســت.۷۲۰ و بالــغ بــر ۲+,۱+ ,همکــف ,۱بــا بررســی هــای بــه عمــل آمــده و بــه نســبت تراکــم جمعیــت زیســت محیطــی و نیــاز منطقــه بــه یــک مجموعــه مــدرن و کامــل، نســبت بــه ســاخت ایــن مجموعــه اقــدام شــده اســت. لازم بــه ذکــر اســت کــه تفکیــک مشــاغل در طبقــات بــه شــرح ذیــل اســت. سیســمونی نــوزاد و لبــاس کــودک , همکــف پوشــاک ۱-بــه ایــن صــورت کــه در طبقــه لــوازم عــروس و دامــاد، ۲+ بــورس مانتــو و روســری، طبقــه ۱+آقایــان و خانــم هــا ,طبقــه ســاعت، بدلیجــات، طــلا و جواهــر در نظــر گرفتــه شــده اســت. متــراژ واحدهــای تجــاری واحــد کافــی شــاپ و فســت فــود اســت ۱۱در طبقــات متغیــر اســت. مجموعــه دارای کــه درحــال حاضــر فعــال هســتند. تاسیســات مجموعــه در چهــار طبقــه کامــل و دارای اتــاق کنتــرل، سیســتم دوربیــن مداربســته ,سیســتم اعــلام و اطفــای حریــق و سیســتم بــرق اضطــراری مــی باشــد. هــر طبقــه دارای پلــه برقــی ودر ســه قســمت ســالن بــه ســه اسانســور مجــزا و بــه پلــه هــای اضطــراری مجهــز مــی باشــد. مســجد و نمازخانــه در طبقــه واقــع شــده اســت.۳+ - بازار مرکزی مشهد بــه بهــره بــرداری رســید، در چهــار راه شــهدا واقــع گردیــده و ۱۳۷۷ایــن بــازار در ســال محــدوده آن فضــای وســیعی را بــه خــود اختصــاص داده اســت. ایــن بــازار بــه صــورت چهــار طبقــه اســت کــه کــه در طبقــه دوم آن مراکــز تجــاری عمــده و دفا تــر بازرگانــی اســتقرار یافته انــد. در طبقــه منهــای دو آن نیــز تاسیســات بــازار و پارکینــگ واقــع شــده اســت. در ایــن بــازار بــزرگ شــما مــی توانیــد انــواع محصــولات مــورد نیــاز خــود از قبیــل انــواع پوشــاک، ســوغات، زینــت آلات اجــزا و عناصــر و نمادهــای مذهبــی و لــوازم و احتیاجــات گردشــگری را بیابید.حتــی اگــر شــما قصــد خریــد از ایــن بــازار را نداریــد گــردش و تفــرج در ایــن بــازار هــم مــی توانــد بــرای شــما جالــب باشــد.


  • - مجتمع تجاری وصال    • مجتمــع طــلا و ملزومــات عــروس (وصــال) در مجــاورت مجتمــع تجــاری گردشــگری  مترمربــع و بــا زیربنایــی بــه مســاحت حــدود ۱۶۰۰۰المــاس شــرق و در زمینــی بــه مســاحت  طبقــه ســاخته شــده اســت. ایــن مجتمــع کــه بــرای مشــاغل ۶ مترمربــع و در ۷۰۰۰۰ مرتبــط بــا نیازهــای عــروس و دامــاد، ازجملــه فــروش و توزیــع پوشــاک و پارچــه، آئینــه و شــمعدان، لــوازم آرایشــی، کیــف وکفــش و ... ســاخته شــده، دارای ویژگــی هــا و معمــاری خــاص و منحصــر بــه فــرد مــی باشــد. بــاب واحــد ۴۰۰وصــال بــا طراحــی و معمــاری زیبــا و منحصــر بــه فــرد و داشــتن بیــش از تجــاری، تعــدادی بانــک، تالارهــای پذیرایــی، رســتوران، آب نمــای موزیــکال، پارکینــگ طبقاتــی و ســایرامکانات و خدمــات رفاهــی، و بــا فضاهــای بــاز و وســیع بــرای گــذران اوقــات فراغــت، گــردش و خریــد مجــاوران و زائــران، طراحــی شــده اســت. پارکینــگ مــورد  مترمربــع زیــر بنــا و در زمیــن مجــاور مجتمــع ۲۵۰۰۰ طبقــه بــا حــدود ۶نیــاز مجتمــع در  دســتگاه پلــه ۲۲طراحــی شــده اســت. از جملــه امکانــات مجتمــع مــی تــوان بــه وجــود  دســتگاه آسانســور، سیســتم گرمایــش و ســرمایش مرکــزی، سیســتم ۱۲و رمــپ برقــی، صــوت و دوربیــن هــای مداربســته، اشــاره نمــود . وجــود هایپرمارکــت بــا متــراژ حــدود  متــر مربــع نیــز باعــث ۲۸۰۰ متــر مربــع و رســتوران منحصــر بــه فــرد، بــا وســعت حــدود ۶۰۰۰ ایجــاد جاذبــه هــای گردشــگری بیشــتری در مجتمــع شــده اســت. بــا عنایــت بــه رویکــرد  ۲۱تجــاری و گردشــگری ســپاد، ایــن مجتمــع از طریــق یــک تونــل ارتباطــی کــه دارای واحــد تجــاری فعــال مــی باشــد، بــا مجتمــع تجــاری گردشــگری المــاس شــرق ارتبــاط دارد. اگــر چــه اتصــال ایــن دو مجتمــع از طبقــات فوقانــی نیــز در دســت اجــرا اســت. -مجتمع تجاری الماس شرق ۱۲۰۰ایــن مجتمــع یکــی از بزرگتریــن مجتمــع هــای تجــاری کشــور اســت کــه بــا حــدود واحــد تجــاری، کالاهــا و ملزومــات مــورد نیــاز شهرونــــدان و گردشــــگران، از جملــه لــوازم خانــــگی، صــوت و تصویــر، تلفــن همــراه، رایـــــانه، لــوازم لوکــس و دکــوری، اســباب بــازی، صنایــع دســتی، پوشــاک، کیــف و کفــش و ... را عرضــه مــی نمایــد. مجتمــع تجــاری گردشــگری المــاس شــرق کــه از طراحــی و معمــاری ویــژه و منحصــر بــه فــردی برخــوردار  ۳۵ دســتگاه اتومبیــل، ۱۴۰۰ طبقــه بــا ظرفیــت پــارک حــدود ۵اســت، دارای پارکینــگ  دســتگاه آسانســور، آب نمــای جامپینــگ، سیســتم ۱۳دســتگاه پلــه و رمــپ برقــی،  ،ITگرمایــش و ســرمایش مرکــزی، سیســتم صــوت و دوربیــن هــای مداربســته، شــبکه نمازخانــه و ســالن اجتماعــات و ســایر تاسیســات و امکانــات مــورد نیــاز مراجعــان و گردشــگران مــی باشــد . از جملــه شــاخص هــا و امکانــات گردشــگری ایــن مجتمــع مــی تــوان بــه اســتقرار  بعــدی، آکواریــوم آب هــای شــور جهــان، کافــی شــاپ، شــهربازی ســرزمین ۵ســینمای عجایــب ، رســتوران هــای متعــدد ســنتی و کلاســیک، همــراه بــا حضــور برندهــای معتبــر جهانــی نــام بــرد. طبــق آمــار و سرشــماری هــای انجــام شــده بــه طــور متوســط روزانــه  هــزار نفــر بــه مجتمــع المــاس شــرق مراجعــه مــی کننــد، امــا ایــن آمــار در ایــام ۳۰بالــغ بــر تعطیــلات تابســتانی، اعیــاد و مناســبت هــا بــه شــدت افزایــش مــی یابــد بــه نحــوی کــه ۱۲۰ هــزار نفــر از ایــن مجتمــع بازدیــد داشــته انــد.


  • - مجتمع تجاری آلتون  • بــرج آلتــون یکــی از شــاهکارهای صنعــت ســاختمان در ســرعت و کیفیــت و مطلــع هنــر ایرانــی در یــک مجموعــه دیدنــی تجــاری - اداری و فضــای قابــل توجــه پــارک خــودرو بــا عنــوان بلندتریــن پارکینــگ طبقاتــی کشــور، هــر شــهروند و زائــر مســافری کــه بــرای تفــرج و خریــد بــه خیابــان (توریســتی و تجــاری) دانشــگاه قــدم مــی گــذارد را حیــرت زده مــی نمایــد. در ایــن بــرج تجــاری شــما مــی توانیــد انــواع محصــولات کیــف و کفــش و پوشــاک، صوتــی و تصویــری، لــوازم خانگــی، آرایشــی و بهداشــتی بــا بهتریــن کیفیــت و مناســب تریــن قیمــت هــا و معتبرتریــن برندهــای روز دنیــا تهیــه کنید.جــدای از محصــولات و اجنــاس ایــن بــرج تجــاری، معمــاری زیبــای ایــن مــکان باعــث شــده کــه ســالانه بســیاری از گردشــگران حتــی بــرای تفــرج و بازدیــد هــم شــده بــه ایــن تجــاری بــا شــکوه مراجعــه کننــد. - بازار بزرگ خیام هکتــار در حاشــیه شــمالی ۲۰۰مرکــز تجــاری بیــن المللــی خیــام در زمینــی بــه مســاحت شــهر مشــهد در محــدوده صــد متــری کمربنــدی بلوارهــای خیــام و ابوطالــب شــمالی طبقــه بــه گونــه ای اســت ۶ واقــع شــده اســت. برنامه ریــزی بــر روی ایــن مرکــز تجــاری کــه می تــوان بــه عنــوان بــورس تخصصــی کالا هــا و خدمــات نقــش مثبــت و ارزنــده ای را در امــور بازرگانــی و اعــم از داخلــینقــل بین المللــی، بانــک، نمازخانــه، خطــوط اتوبوســرانی شــهری، ایســتگاه تاکســی، آژانــس باربــری بــازار تجــاری در ایــن مرکــز تجــاری قــرار دارد کــه آمــاده ی ارائــه ی ۱۹۶و... اشــاره کــرد. خدمــت بــه گردشــگران و خارجــی داشــته باشــد. از جملــه خدمــات ایــن مرکــز تجــاری مــی تــوان بــه بــه بازارهــای خریــد و فــروش کالا، مرکــز پذیرایــی و رســتوران، کافی شــاپ و کافی نــت، دفا تــر شــرکت های بازرگانــی، بیمــه و حمــل و  عزیــز هســتند. - مجتمع تجاری زیست خاور متــر مربــع کــه در ســه طــرف آن خیابــان واقــع شــده و دارای ورودی ۱۰۰۰۰مســاحت زمیــن از ســه طــرف مــی باشــد. آپارتمــان هــا و قســمتهای تجــاری چنــان طــرح ریــزی گردیــده اســت تــا در آنهــا بــرای زندگــی و کســب و کار محیــط خــوش آینــدی ایجــاد گــردد. آپارتمــان هــای وســیع و جــادار بــر روی یــک پــی چنــد طبقــه ای بنــا گردیــده انــد کــه شــامل انــواع مغــازه هــا، رســتوران هــای شــیک، مراکــز تفریــح و پارکینــگ مــی باشــد. ترکیــب ایــن مظاهــر مختلــف در یــک مجتمــع، از لحــاظ کیفیــت محیــط زیبــا و دلپذیــری بوجــود آورده اســت کــه نســبت بــه ســبک و شــیوه موجــود کامــلا جدیــد و جالــب اســت. محوطــه هــای عمومــی بــا کیفیــت هــای عالــی و طــرح ریــزی بــی نظیــر باغچــه کاری و گیاهــان و گل هــای تزئینــی، آی نمــا و فضــای آزاد دســت بدســت هــم داده محیطــی مطبــوع و دلچســب را در سراســر مجتمــع بوجــود آورده و فضــای دلپذیــری ایجــاد کــرده تــا ســاکنین و خریــداران بتواننــد در آنجــا اســتراحت بنماینــد . امکانــات رفاهــی و تفریحــی مجتمــع زیســت خــاور عبارتنــد از رســتوران هایــی کــه قــرار دارنــد. در هــوای مناســب هــر دو رســتوران بــرای صــرف غــذا از ۲- و ۱+در طبقــه محوطــه باغچــه کاری شــده کــه مشــرف بــر میــدان گاه چنــد ســطحی مجتمــع و خــود شــهر مشــهد اســت اســتفاده خواهنــد کــرد. مراجعیــن بــازار بــزرگ زیســت خــاور و مجتمــع مســکونی آن در بــدو ورود و در اولیــن گام مجــذوب زیبائیهــای معمــاری ســنتی و هنرمندانــه ای خواهنــد شــد کــه اســاتید هنرهــای پرشــکوه گــچ بــری، آئینــه کاری، مهندســی، طــراح و ســازنده آن بــوده انــد. ســپس بیننــده مجــذوب آخریــن امکانــات رفاهــی معمــاری جهانــی خواهــد شــد و همیــن ترکیــب هنــر اصیــل و قدیــم و تســهیلات جدیــد اســت کــه مجتمــع تجــاری مســکونی زیســت خــاور را ابتــدا در ســطح شــهر مشــهد و ســپس در تمامــی گســتره عظیــم ایــران شــهره خواهــد ســاخت و چــون نگینــی درخشــان بــر ســینه ایــن شــهر عزیــز و بــزرگ خواهــد درخشــید.