جاذبه های زیارتی، تفریحی و گردشگری مشهد


- مسجد گوهرشاد  هجــری قمــری 821ایــن بنــا عظیــم تریــن مســجد چهــار ایوانــی ایــران اســت کــه در ســال بــه دســتور گوهرشــاد آغــا همســر شــاهرخ تیمــوری و بــا معمــاری قــوام الدیــن شــیرازی در  متــر 9410مجموعــه حــرم امــام رضــا؟ع؟ ســاخته شــده اســت. ایــن مســجد بــا وســعت مربــع دارای چهــار ایــوان بــه نــام هــای: مقصــوره، دارالســیاده، حاجــی حســن و آب و هفــت شبســتان مــی باشــد. بزرگتریــن ایــوان مســجد، مقصــوره آن اســت کــه بــا مقرنــس کاری و کتیبــه خــط ثلــث بایســنغر میــرزا و کاشــی کاری بســیار زیبایــی تزئیــن شــده اســت. از دیگــر جلــوه هــای مســجد جامــع گوهرشــاد منبــر صاحــب الزمــان اســت. - موزه مرکزی آستان قدس رضوی  هجــری قمــری افتتــاح شــده و از غنــی تریــن مــوزه هــای ایــران 1324ایــن مــوزه در ســال محســوب مــی شــود. مــوزه مرکــزی در ضلــع شــمال شــرقی صحــن امــام خمینــی؟ره؟ قــرار دارد و مجموعــه ای از ســکه هــای بــی نظیــر از دوره هــای مختلــف تاریخــی، اشــیای عتیقــه مســی، ســنگی، طلایــی، مفرغــی و... در آن نگهــداری مــی شــود. همچنیــن چندیــن کتیبــه تاریخــی و نســخ ارزشــمند تاریخــی دیگــر در معــرض دیــد بازدیــد کننــدگان قــرار دارد. امــروزه اشــیاء نفیــس و گرانبهــای ایــن مــکان منحصــرا در یــازده مــورد جداگانــه بــه نمایــش در آمــده اســت. - مدرسه پریزاد  823ایــن مدرســه کــه بــه پریــزاد خانــم، ندیمــه گوهرشــاد منســوب اســت بــه ســال هجــری قمــری در نزدیکــی مســجد گوهرشــاد ســاخته شــده اســت. پریــزاد مدرســه ای  ایوانــی مشــتمل بــر غرفــه هــا و حجــره هایــی مــی باشــد و تزئینــات آن عبــارت 4کوچــک و اســت از: آجــرکاری ســردر ایــوان هــا و کاشــیکاری بــا نقــوش اســلیمی بــر ســردر غرفــه هــای همکــف مدرســه. - مدرسه دودر ایــن بنــا در جــوار حــرم مطهــر و مقابــل مدرســه پریــزاد واقــع اســت و بــر اســاس کتیبــه  هجــری قمــری در دوران حکومــت شــاهرخ تیمــوری بــه همــت 843ســردر آن بــه ســال  ایوانــی بــوده و مشــتمل 4غیــاث الدیــن خواجــه بهــار ســاخته شــده اســت. ایــن مدرســه بــر غرفــه هــا و حجــره هایــی در دو طبقــه، دو گنبــد فیــروزه ای رنــگ و تزئینــات کاشــی  مرمــت گردیــده اســت. 1088هــای معــرق و یکرنــگ اســت. ایــن بنــا در عصــر صفــوی - تابران توس ولایــت تــوس در قــرون پیشــین بــه منطقــه ای در میــان دو رشــته کــوه بینالــود در جنــوب و هــزار مســجد در شــمال اطــلاق مــی شــده اســت. ایــن ولایــت مشــتمل بــر چهــار شــهر تابــران، رادکان، نوغــان و تروغبــذ بــوده و تابــران کــه اکنــون بــه تــوس مشــهور اســت در  هجــری قمــری بزرگتریــن شــهر منطقــه محســوب مــی شــده اســت. آنچــه از تابــران 4قــرن تــوس قدیــم بــر جــای مانــده عبارتنــد از: بــاروی شــهر، ارگ تــوس، گنبــد هارونیــه، بقایــای مســجد جامــع تابــران بــاغ و بنــای نوســاز آرامــگاه فردوســی.