مجله گردشگری سفر بخیر

fbfbf

fbfbf

ایران

bfb

پـل ورســک

پـل ورســک

ایران

پــل ورســک يكــی از مهم تريــن رويدادهــای فنــی مهندســی و در عين حــال از بزرگ تريــن پل هــای راه آهــن سراســری ايــران اســت كــه در مســير ريلــی سراســری تهــران ـ شــمال در محــور فيروزكــوه و در ارتفاعــات روســتای كيلومتــری 45 عباس آبــاد (ورســک) واقــع در جنوب شــهر زيــرآب، در شهرســتان ســوادكوه در اســتان مازنــدران قــرار دارد.

جاذبه های زیارتی، تفریحی و گردشگری مشهد

جاذبه های زیارتی، تفریحی و گردشگری مشهد

ایران

- مسجد گوهرشاد هجــری قمــری 821ایــن بنــا عظیــم تریــن مســجد چهــار ایوانــی ایــران اســت کــه در ســال بــه دســتور گوهرشــاد آغــا همســر شــاهرخ تیمــوری و بــا معمــاری قــوام الدیــن شــیرازی در متــر 9410مجموعــه حــرم امــام رضــا؟ع؟ ســاخته شــده اســت. ایــن مســجد بــا وســعت مربــع دارای چهــار ایــوان بــه نــام هــای: مقصــوره، دارالســیاده، حاجــی حســن و آب و هفــت شبســتان مــی باشــد.

مراکز خرید مشهد

مراکز خرید مشهد

ایران

سفر بخیر به معرفی مراکز خرید در شهر توریستی مشهد برای مسافرین عزیزی که از تور مشهد استفاده می کنند.

مراکز خرید مشهد

مراکز خرید مشهد

ایران

در این بخش سفر بخیر به معرفی مراکز خرید مشهد پرداخته است برای مسافرین عزیزی که از تور های مشهد استفاده می کننند .

امامزاده یحیی

امامزاده یحیی

ایران

امامزاده یحیی از نوادگان امام زین العابدین(ع)میباشد که در سال۱۲۵قمری به شهادت رسیده است.مزارشان در جاده سرخس فاصله۵۵کیلومتری مشهد و یک کیلومتری روستای میامی در بخش رضویه قرار دارد.

تخت امام و چشمه امام

تخت امام و چشمه امام

ایران

تخت امام مکانی بوده که امام رضا(ع)با یارانشان در آنجا نماز خواندند. بعضی منابع معتبر شیعه درباره کیفیت ظهور چشمه امام در دهسرخ از عبدالسلام بن هروی روایت نموده‌اند حضرت رضا(ع)در راه توس به قریه‌الحمراء(دهسرخ)رسید.

کوهسنگی

کوهسنگی

ایران

کوهسنگی درانتهای خیابان اسدی،در جنوب مشهد واقع شده است و از قدیم به عنوان یکی از تفرجگاههای نزدیک مشهد،محل سیاحت مسافران تور مشهد بوده است.

جغرافیای طبیعی و شرایط آب و هوایی مشهد

جغرافیای طبیعی و شرایط آب و هوایی مشهد

ایران

شــهر مشــهد مرکــز اســتان خراســان رضــوی بــا ۲۸۸ کیلومتر مربع مساحت،در شمال شرق ایران و در طول جغرافیایی 59 درجه و 15 دقیقه تا 60 درجه و 36 دقیقه و عرض جغرافیایی 35 درجه و 43 دقیقه تا 37 درجه و 8 دقیقه و در حوضه آبریز کشف رود،بین رشته کوه های بینالود و هزار مسجد واقع است.ارتفاع شهر از سطح دریا 985 متر و فاصله آن از تهران 966 کیلومتر است.

موزه نادری

موزه نادری

ایران

موزه نادری در قسمت اصلی بنای یادبود آرامگاه نادرشاه افشار در دو تالار به منظور یاد بودی از نادر شاه افشار و معرفی آثار تاریخی و ادوات جنگی آن دوره می باشد.